Granskning: Detaljplan för kvarteret Flisen med flera, Fastigheterna Flisen 1 till 10 samt Furuvik 1:2, Furuviks industriområde, Lycksele kommun
Granskning: Detaljplan för kvarteret Flisen med flera, Fastigheterna Flisen 1 till 10 samt Furuvik 1:2, Furuviks industriområde, Lycksele kommun

Granskningshandling, Dnr: MN 2022-776. Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Furuviks verksamhetsområdet i sydöstra Lycksele och att skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet. Planen syftar till att, utöver industriändamål, även möjliggöra verksamheter i bredare bemärkelse samt i avgränsade delar möjliggöra restaurangverksamhet och enskild idrottsverksamhet. I planens syfte ingår även att justera gränserna för gatumarken samt att öka den tillåtna totalhöjden för bebyggelsen från 7 och 12 meter till 14 meter